Sanjo Blade

Flatten tool

Giá bán Giá $38.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Flatten tool

Use it for flattening surface of sharpening stones.

Two side #180/120

250mm x 70mm x 10mm