Sanjo Blade

#2000 Aotoishi

Giá bán Giá $83.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#2000 Aoto

Sharpening feeling like a natural stone, Aotoishi. 

215x70x50mm